Mởi đại lý phần mềm

 

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẠI LÝ VÀ CỘNG TÁC VIÊN

 

 

I. NỘI DUNG THỎA THUẬN:

 

Bên A đồng ý trở thành đại lý phân phối hệ thống các phần mềm quản lý do Công ty TNHH phát triển công nghệ VITECOM phân tích thiết kế.

 

Điều 1: Hình thức hợp tác 1:

- Bên A giới thiệu khách hàng cho bên B, toàn bộ quá trình giao dịch bên B chịu trách nhiệm đảm nhận đến khi ký kết hợp đồng.

- Quá trình cài đặt, hướng dẫn sử dụng sản phẩm, bảo hành sản phẩm bên B trịu trách nhiệm.

- Quyền lợi bên A chọn hình thức hợp tác 1, được hưởng 20% giá trị thực thu của hợp đồng

 

Điều 2: Hình thức hợp tác 2:

- Bên A trực tiếp thương mại ký hợp đồng, thu tiền khách hàng.

- Bên B cử bộ phận kỹ thuật đi tư vấn cùng bên A trên danh nghĩa của bên A.

- Cài đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành sản phẩm bên B trịu trách nhiệm.

- Quyền lợi bên A chọn hình thức hợp tác 2, được hưởng 25% giá trị thực thu của hợp đồng.

(Nhân viên kỹ thuật của bên B đi cài đặt và hướng dẫn sử dụng cho khách hàng của bên A với danh nghĩa là nhân viên của bên A).

 

Điều 3: Hình thức hợp tác 3:

- Bên A trực tiếp thương mại sản phẩm phần mềm do Bên B cung cấp

- Trực tiếp ký hợp đồng, thu tiền khách hàng.

- Ký hợp đồng theo nội dung bên B cung cấp (để đảm bảo tính thống nhất).

- Bảo hành sản phẩm phần mềm cho khách hàng.

- Bên B Đào tạo kỹ thuật chuyển giao cho bên A.

- Bên B đào tạo quy trình chuyển giao, quy trình thương mại cho bên A

- Giao diện chính của chương trình được thể hiện tên công ty, logo của bên A

- Quyền lợi bên A chọn hình thức hợp tác 3 được hưởng 50% giá trị hợp đồng.

 

Điều 4: Trách nhiệm bên A:

- Bảo hành sản phẩm theo nội dung hợp đồng bên B cung cấp theo mẫu số: ……VCOM/HĐ.

- Thanh toán cho bên B theo hình thức hợp tác.

- Thanh toán cho bên B theo hợp đồng cung cấp phần mềm

- Cung cấp biên bản làm việc với khách hàng theo mẫu quy định

                  + Biên bản cài đặt

                  + Biên bản hướng dẫn sử dụng

                  + Biên bản nghiệm thu sản phẩm và chuyển sang chế độ bảo hành

 

Điều 5: Trách nhiệm bên B

-   Đào tạo nhân viên kỹ thuật cho bên A về nghiệp vụ chuyển giao phần mềm tại công ty VITECOM.

-   Thực hiện nghĩa vụ đối với khách hàng theo nội dung thoả thuận trong hợp đồng.

-   Thanh toán cho bên A theo các hình thức hợp tác căn cứ vào hợp đồng.

 

II . Điều khoản chung

 

Điều 1: Hình thức hợp tác cụ thể

- Hai bên thống nhất lựa chọn hình thức hợp tác theo điều ....

 

Điều 2: Thời hạn hợp đồng:

- Hai bên cùng thống nhất thời gian hiệu lực hợp đồng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 201..

 

Điều 3: Cam kết chung:

-  Hai bên cam kết thực hiện theo đúng nội dung này kể từ thời điểm ký kết. Mọi thay đổi sau đó mà không được sự đồng ý của phía bên kia được xem là vi phạm hợp đồng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý tương đương.

 

Số điện thoại liên hệ: Mr.Minh 0986 211 999