Trang Chủ Sản Phẩm VComSoft Sản Xuất

PHẦN MỀM KẾ TOÁN SẢN XUẤT

  • Có nhiều phương pháp tính giá thành: Theo từng sản phẩm, Theo hệ số, theo phần trăm hoàn thành, theo số lượng dở dang, theo tiền dở dang
  • Theo dõi công đoạn sản xuất
  • Theo dõi kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua sắm vật tư
  • Đưa ra các báo cáo quản trị sản xuất
  • Theo dõi tình hình vật tư xuất dùng cho sản xuất
  • Tự động phân bổ kết chuyển 
Đọc thêm...