Trang Chủ Sản Phẩm VComSoft Xây Dựng

PHẦN MỀM KẾ TOÁN XÂY DỰNG

  • Xem sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi phí cho từng công trình
  • Báo cáo, bảng kê thu chi theo từng công trình
  • Bảng đối chiếu vật tư với dự toán
  • Sổ chi phí giá thành( tính chi phí giá thành trong khoảng thời gian bất kỳ)
  • Bảng tính giá thành lãi lỗ theo từng công trình
  • Theo dõi tạm ứng theo từng công trình( chi tiết một công trình nhiều đối tượng, một đối tượng nhiều công trình)
  • Theo dõi lãi vay của từng đối tượng qua TK141
  • Theo dõi chi tiết xuất vật tư theo từng công trình
  • Tính giá thành theo từng hạng mục
  • Biên bản đối chiếu công nợ theo từng công trình 
Đọc thêm...